T5. Th5 19th, 2022

̶3̶ ̶ɴ̶ɢ̶ʜ̶ᴇ̶̶̶̣̂ ̶ᴀ̶ɴ̶

    ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃…

̶3̶ ̶ɴ̶ɢ̶ʜ̶ᴇ̶̶̶̣̂ ̶ᴀ̶ɴ̶

    ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃…

̶3̶ ̶ɴ̶ɢ̶ʜ̶ᴇ̶̶̶̣̂ ̶ᴀ̶ɴ̶

    ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃…

̶ʙ̶ʟ̶ᴏ̶ɢ̶

      ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ̛́ᴍ, ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴏ̣̂. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉…

̶ʙ̶ʟ̶ᴏ̶ɢ̶

      ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ̛́ᴍ, ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴏ̣̂. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉…

̶ʙ̶ʟ̶ᴏ̶ɢ̶

      ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ̛́ᴍ, ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴏ̣̂. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉…

error: Content is protected !!