T5. Th5 19th, 2022

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼4̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼x̼ᴀ̼.̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

… ʜᴜ́ᴄ ᴆᴏ̂̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ̂ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̉ᴀ, ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴀᴏ ᴠᴇɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼8̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂.̼

ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼
ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

 

̼3̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼4̼7̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼(̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼,̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ɪ̼ғ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼4̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼-̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼.̼
̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼(̼2̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼(̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼2̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼)̼;̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼(̼2̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼)̼;̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼s̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼2̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼

ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼
ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼(̼6̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́)̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼”̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼’̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼!̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼’̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ᴍ̼.̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼”̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼

 

 

ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂.̼
̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼ᴍ̼2̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼́ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼

̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼1̼1̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̀.̼
xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ : ɢɪᴀ ʟɑι : ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼
ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼2̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼1̼4̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʟ̼ᴇ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ʀ̼ᴜ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼29-̼4,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼́ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼.̼

 

ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼29/04,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴋ̼s̼ ̼8̼1̼ғ̼1̼-̼1̼5̼9̼.̼3̼7̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴋ̼s̼ ̼8̼1̼x̼1̼-̼0̼1̼0̼.̼5̼9̼ ̼(̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼1̼4̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʟ̼ᴇ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ʀ̼ᴜ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ɪ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼’̼ʏ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼ʜ̼)̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃;̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴘ̼ᴀ̼̆ ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ʀ̼ᴜ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼ʜ̼)̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼s̼ɪ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼’̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ᴜ̛̼ʜ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!